mozaiek_rotterdam image

Telefoonnummer

 1. 010 - 485 9856

 2. Spoed

 3. Recepten

 4. Assistente

Adresgegevens en route

Praktijk Mozaiek
Slaghekstraat 251D
3074LJ Rotterdam

Privacyreglement 2016 en Klachtenregeling

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;

Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;

Doeleinden zijn:

 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,doorverwijzing, overdracht);
 • gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
 • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande  voorwaarden is voldaan:

 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
 • verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

 

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:

 • verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of  verzorging van de patiënt noodzakelijk is.

 

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

 • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert;
 • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

Organisatie van de informatiebeveiliging

Praktijk Mozaiek heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard;
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk. Op de praktijk is een overzicht van bevoegdheden en instructies per functie aanwezig;
 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk;
 • Werknemersgegevens worden niet verstrekt aan derden of aan patiënten, tenzij hier door de betrokken werknemer toestemming voor is geven, of voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

 

Rechten van de patiënt

De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;

De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;

De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;

De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;

Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

 

Publicatie privacyreglement                                                                                                                                                                                                            

Dit privacyreglement van praktijk Mozaiek treedt in werking op 1 juli 2012 en is gepubliceerd op de website van de praktijk en is ter inzage opvraagbaar aan de balie van de praktijk.

 

Klachtenregeling

http://www.praktijkmozaiek.nl/media/random/2016_08_folder_klachten_cie_SKE.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk Mozaiek

Praktijk Mozaiek is een eerstelijns medische voorziening in de wijk Hillesluis in Rotterdam-Zuid, bedoeld voor wijkbewoners en overige bezoekers. Wij richten ons op alle voorkomende klachten, in een persoonlijke behandeling, zo veel mogelijk in de eigen omgeving.

Lees verder

Waarneming

Praktijk Mozaiek is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten onze openingstijden en voor spoedgevallen wordt ons telefoonnummer automatisch doorgestuurd naar huisartsenpost Zuid. Deze bevindt zich aan de achterzijde van het Maasstadziekenhuis.

Inschrijven als patient

U kunt zich gedurende de hele dag tijdens onze openingstijden bij de balie laten inschrijven. De assistent zal u een formulier geven om in te vullen en te ondertekenen.We vragen u uw ID bewijs en verzekeringspasje mee te nemen. Ook kunt u zich electronisch inschrijven door op onderstaande button te klikken.